Řád školní jídelny starý

Ceník školního stravování

 

Základní škola a mateřská škola Vladislav
675 01 Vladislav 203*IČ 70265984*tel.568888109*e-mail:zs.vladislav@iol.cz


Č.j.: ZMŠV- 172 /16

 

A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1) Strávníky školní jídelny jsou děti z mateřské školy a žáci základní školy v režimu školního stravování
a zaměstnanci ZŠ a MŠ Vladislav v režimu závodního stravování. Pro cizí strávníky školní jídelna
stravu nepřipravuje.
2) Stravovat se v režimu školního stravování může jen dítě nebo žák, který se v daném dni účastní výuky.
Výjimkou z tohoto ustanovení je případ, uvedený v čl. 11 odd. C tohoto řádu.
3) Stravovat se v režimu závodního stravování může jen zaměstnanec ZŠ a MŠ Vladislav, který v daný
den odpracuje alespoň 3 hodiny z pracovní směny.
4) Pokud dítě, žák nebo zaměstnanec odebere jídlo a nesplní podmínku uvedenou v čl. 2, resp. čl. 3 odd.A
tohoto řádu, je povinen uhradit plnou cenu jídla.

B. OBJEDNÁVÁNÍ A ÚHRADA STRAVY
1) Termín úhrady stravného za příslušný měsíc určuje vedoucí školní jídelny, vedoucí také zabezpečuje
zveřejnění tohoto termínu. Při stanovování termínu úhrady stravného dětí z mateřské školy respektuje
vedoucí školní jídelny příslušné ustanovení Řádu mateřské školy týkající se úhrad. Úhrada mimo
určený termín je možná pouze v mimořádných případech (např. dlouhodobá nemoc žáka, přistěhování
apod.).
2) Žákům základní školy po úhradě zálohy na stravu jsou vydány stravenky, kterými prokazují nárok na
odběr stravy v daný den. Strava pro děti mateřské školy se připravuje podle počtů přítomných dětí
nahlášených učitelkami pro daný den. Strava pro závodní stravování se připravuje na základě přihlášek
zaměstnanců pro daný den.
3) Stravné se hradí v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny.
4) Odhlásit odběr oběda je možné nejpozději v den předcházející odběru. Odhlášení oběda v den jeho
odběru je možné jen tehdy, nezapočala-li jeho příprava. Odhlášení odběru odpolední svačiny (při
odchodu dítěte z mateřské školy po obědě) je možné v daný den nejpozději do konce doby, určené
v režimu mateřské školy pro příchod dětí do mateřské školy.

C. VÝDEJ STRAVY
1) Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11.30 do 13.15 hod. Čas výdeje přesnídávek a svačin
v mateřské škole je stanoven denním režimem MŠ. Výdej přesnídávek a svačin je uskutečňován přímo
v prostorách mateřské školy.
2) Do školní jídelny mají přístup pouze strávníci. Výjimkou jsou nestravující se žáci, kteří přicházejí do
jídelny v rámci programu školní družiny.
3) Žáci přicházejí do jídelny po ukončení výuky nebo v polední přestávce. Žáky ze školní družiny přivádí
vychovatelka. Děti z mateřské školy přivádějí do jídelny učitelky MŠ.
4) Pedagogický dozor nad dětmi z mateřské školy vykonávají učitelky z příslušné třídy MŠ, pedagogický
dozor nad žáky stravující se v rámci školní družiny vykonává vychovatelka ŠD. Pedagogický dozor nad
žáky základní školy vykonávají učitelé základní školy. Rozvrh dozorů učitelů ZŠ stanovuje ředitel
školy.
5) Po příchodu do prostor školní jídelny odkládají strávníci svršky na věšáky. Pokud mají žáci s sebou
školní brašny,odkládají je do polic před vchodem do jídelny.
6) Strávníkům není dovolen přístup do jídelny v pracovním nebo cvičebním oděvu a se znečistěným
oděvem či znečistěnýma rukama. Před vstupem si strávníci řádně očistí obuv.
7) Po dobu stravování není žákům v jídelně dovoleno používat mobilní telefony, tablety, čtečky
a jinou elektroniku. Dále jim není dovoleno provádět činnosti, které se stravováním nesouvisí (hry,
četbu, psaní úkolů apod.)
8) Při čekání na výdej stravy a při jídle jsou strávníci povinni chovat se v souladu s hygienickými pravidly,
s pravidly slušného chování a v souladu se společenskými pravidly stolování.
9) Při výdeji jídel mají zaměstnanci stravující se v režimu závodního stravování přednost před dětmi
a žáky.Žáci základní školy si stravu odebírají v pořadí, v jakém přišli do jídelny. Výjimku může určit
pedagogický dozor nebo pracovnice školní kuchyně. Postup při výdeji stravy u dětí mateřské školy
určuje dozorující učitelka MŠ.
10) Hlavní jídlo je žákům základní školy vydáno po odevzdání stravenky. V případě ztráty stravenky žák
oznámí tuto skutečnost kuchařce vydávající jídlo a zapíše se do k tomu určeného sešitu. Stejně
postupuje, zapomene-li stravenku doma.V tom případě je povinen předložit tuto stravenku následující
den.Pokud žák ztratí stravenky na více dnů, je povinen toto bez prodlení ohlásit vedoucí školní
jídelny,která rozhodne o dalším postupu.
11) V případě dětí ze školní družiny může dohodnout vychovatelka s vedoucí jídelny hromadné odevzdání
stravenek nebo jiný vhodný režim výdeje.
12) Strávníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti zvláště při přenášení jídel. Dojde-li k potřísnění podlahy
nebo nábytku, je strávník, který toto způsobil, povinen okamžitě takové místo vytřít a osušit. O
pracovní náčiní požádá pracovnici školní jídelny. Pokud strávník není schopen toto vykonat sám,
požádá o pomoc pracovnici školní jídelny.
13) Jídlo konzumují žáci ve školní jídelně. Jídlo pro žáka je možné vydat do jídlonosiče pouze v první den
neplánované nepřítomnosti žáka (např. v případě nemoci), kdy nebylo možné odhlásit odběr jídla ve
stanovené lhůtě.
14) Zaměstnanci konzumují jídlo ve školní jídelně, do jídlonosiče může být strava vydána jen ve
výjimečných případech, např. když zaměstnanec v době výdeje plní neodkladné pracovní úkoly a nemá
možnost zkonzumovat jídlo ve školní jídelně v době k tomu určené.
15) Dojde-li ve školní jídelně k úrazu, postižený je povinen ho nahlásit pedagogickému dozoru,
který zabezpečí ošetření, provede zápis do knihy úrazů a informuje vedoucí jídelny.
16 ) Po jídle je strávník povinen uklidit svoje místo u stolu, odnést použité nádobí a příbor.
Hromadný odchod dětí z mateřské školy zabezpečují učitelky příslušné třídy MŠ. Žáci stravující se
v rámci školní družiny odcházejí z jídelny společně pod dozorem vychovatelky. Ostatním žákům není
dovoleno se po jídle bezdůvodně zdržovat v prostoru jídelny.

D. JINÁ USTANOVENÍ
1) Strávníci a jejich zákonní zástupci mají právo podávat připomínky, návrhy a stížnosti u vedoucí školní
jídelny, v závažných případech též u ředitele školy.
2) Tento řád nabývá platnosti dne 15.11.2016. K tomuto datu pozbývá platnosti Řád školní jídelny
ze dne 1.10.2007.

Vlastimil Maštera,
ředitel Základní školy a mateřské školy Vladislav