Řád MŠ-starý

Základní škola a mateřská škola Vladislav

 

Č.j.:ZMŠV-63/14-II

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších úprav a Vyhláškou MŠMT ČR č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších úprav a po dohodě se zřizovatelem vydává ředitel Základní školy a mateřské školy Vladislav tento řád:


I. Úvodní ustanovení

 1. Mateřská škola je součástí (útvarem) příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Vladislav. Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Městys Vladislav.
 2. Útvar řídí vedoucí učitelka MŠ. Pravomoci vedoucí učitelky jsou určeny organizačním řádem a pracovní náplní.
 3. Vzdělávání v MŠ probíhá podle školního vzdělávacího programu. ŠVP je veřejný dokument a je k dispozici v mateřské škole.

II. Přijímání dětí do mateřské školy

 1. Termín zápisu dětí do MŠ stanovuje po dohodě se zřizovatelem ředitel školy, který na základě žádosti zákonných zástupců rozhoduje o přijetí dítěte do školy. Způsob oznámení rozhodnutí je dán aktuálními právními předpisy.
 2. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to umožňuje kapacita školy.
 3. Kritéria pro přijímání dětí stanovuje ředitel školy. Dokument obsahující stanovení kritérií je k dispozici v mateřské škole.
 4. Přijetí zdravotně postiženého dítěte je možné jen na základě doporučení pediatra, pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra.
 5. Ředitel školy může výjimečně rozhodnout i o přijetí dítěte na zkušební dobu, není-li při zápisu zřejmé, že dítě bude schopno se přizpůsobit podmínkám v MŠ. Na zkušební dobu se přijímají také děti, které k datu přijetí nedosáhnou věku tří let.
 6. K předškolnímu vzdělávání je možno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním.

 

III. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 1. Režim dne v MŠ stanovuje vedoucí učitelka MŠ a schvaluje ho ředitel školy. Oznámení o režimu dne musí být trvale vyvěšeno na místě přístupném pro rodiče. S režimem dne jsou zákonní zástupci seznámeni na začátku docházky dítěte do MŠ.
 2. Vedoucí učitelka MŠ vypracovává seznam věcí ,které dítě v MŠ potřebuje a které opatřují zákonní zástupci. S tímto seznamem jsou zákonní zástupci seznámeni na začátku docházky dítěte do MŠ. Je doporučeno tyto věci označit jménem dítěte nebo značkou.
 3. Provoz mateřské školy je celodenní – je zabezpečen od 6.30 do 15.45 hodin.
 4. Přivádět a odvádět děti mohou jen zákonní zástupci dítěte. Pokud má dítě přivádět do MŠ a odvádět z MŠ jiný dospělý nebo osoba mladší 15-ti let, musí mít písemné pověření zákonných zástupců dítěte. Učitelka přebírající či předávající dítě má právo si ověřit totožnost pověřené osoby, příp. si telefonicky nebo jiným způsobem ověřit pravost pověření. Je-li pověření trvalého charakteru, zaznamenává se do evidence dětí. Při příchodu jsou zákonní zástupci nebo pověřená osoba povinni předat osobně dítě příslušné učitelce.
 5. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od okamžiku převzetí dítěte do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo pověřené osobě. Předávací zónu tvoří vstup ze šatny do třídy.
 6. Děti přijaté k celodenní docházce mohou přicházet v doprovodu zákonných zástupců nebo pověřené osoby do 8.00 hod., v odůvodněných případech i později. Pokud dítě přijde do školy později než v 8.00 a tato skutečnost je zákonným zástupcům předem známá, zákonní zástupci jsou povinni toto oznámit předem. Příchod však není možný v době, kdy mají děti podle denního režimu program mimo prostory MŠ.
 7. Příchod a odchod dětí přijatých k jiné než celodenní docházce se řídí dohodou mezi školou a zákonnými zástupci.
 8. Zákonní zástupci jsou povinni hlásit předem předpokládanou nepřítomnost dítěte, nepředpokládanou nepřítomnost dítěte omlouvají v první den nepřítomnosti do 8.00 hod., pokud tomu nebrání závažné okolnosti.
 9. Nemocné děti, které by mohly šířit nákazu, do kolektivu dětí nepatří. Učitelky mají právo děti s nachlazením nebo jinou přenosnou nemocí nepřevzít. Výskyt infekčního onemocnění, které podléhá karanténním opatřením, jsou zákonní zástupci povinni ohlásit v MŠ. Po vyléčení infekčního onemocnění je MŠ oprávněna vyžadovat lékařské potvrzení o uzdravení a naprosté bezinfekčnosti dítěte.
 10. Veškeré informace týkající se provozu MŠ jsou oznamovány na nástěnce přístupné zákonným zástupcům a jimi pověřeným osobám.
 11. Možnosti provozu v měsících červenci a srpnu jsou oznamovány po dohodě se zřizovatelem a realizace provozu se řídí zájmem o předškolní vzdělávání a provozními možnostmi. Omezení nebo přerušení provozu v těchto měsících oznamuje ředitel školy nejméně dva měsíce předem.
 12. Ředitel školy může na návrh vedoucí učitelky po předchozím písemném upozornění ukončit docházku dítěte do MŠ, pokud nastanou okolnosti dané § 35,odst.1 Zákona č.561/2004 Sb.
 13. Praní ložního prádla zabezpečuje škola.

IV. Platby v mateřské škole

 1. Výši úplaty za předškolní vzdělávání a další pravidla týkající se úplaty stanovuje ředitel školy samostatným vnitřním předpisem. Ředitel školy také stanovuje sníženou výši úplaty v případě omezení provozu po dobu delší než 5 vyučovacích dnů v měsíci.
 2. Stravné jsou zákonní zástupci povinni hradit ve stanoveném termínu-zpravidla to jsou první dva pracovní dny v následujícím měsíci, pokud ředitel školy nebo vedoucí školní jídelny nestanoví jinak.

V. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí v mateřské škole

 1. Děti jsou pedagogickými pracovníky a zaměstnanci školy soustavně seznamovány se zásadami bezpečného chování. Pedagogičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat bezpečnostní zásady dané obecnými předpisy i vnitřními směrnicemi školy.
 2. Dobu, kdy za bezpečnost a ochranu zdraví dětí odpovídá škola, určuje čl.5 odd.III této směrnice.
 3. V případě, že dítě v MŠ svým chováním ohrožuje zdraví své nebo zdraví ostatních dětí, má příslušný pedagogický pracovník nebo jiný zaměstnanec školy povinnost takovému chování zamezit. O takovém chování je neprodleně informován zákonný zástupce. V případě, že se takové chování opakuje, škola neprodleně vyvolá jednání se zákonným zástupcem o dalším postupu.
 4. V případě zjištění prvků šikany mezi dětmi pedagogický pracovník zvolí vhodný způsob nápravy – a) rozhovor s dítětem, které ubližuje, b) zavedení ochranného režimu oběti-přísnější dozor,v rámci možnosti oddělení, c) práci se skupinou-získávání žádoucích vzorů chování,činnosti podporující spolupráci, d) rozhovor s rodiči dítěte-agresora (po zmapování situace). Uvedené metody pedagogický pracovník vhodně kombinuje.
 5. V případě, že se stane dítěti úraz, po nezbytném ošetření (příp. přivolání lékařské pomoci) škola bez prodlení informuje zákonného zástupce dítěte.
 6. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd ,nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením. Výjimečně může ředitel počty dětí zvýšit o 8 dětí z běžných tříd a o 11 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.
 7. Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech může ředitel určit k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k Základní škole a mateřské škole Vladislav.
 8. Při zajišťování zotavovacích pobytů a výletů určí ředitel počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a zdraví.

 

VI. Zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 1. Děti jsou pedagogickými pracovníky a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě svévolného poškozování majetku školy bude tato záležitost bez zbytečného prodlení projednána se zákonnými zástupci a bude požadována oprava nebo náhrada škody.

 

VII. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

 1. Děti v MŠ mají právo na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji jejich schopností a dovedností, na volný čas a hry a na stýkání se s jinými dětmi, na ochranu před činnostmi, které ohrožují jejich vývoj a zdraví.
 2. Děti v MŠ mají právo na zvláštní péči v případě zdravotního omezení.
 3. Děti v MŠ mají právo podle svých schopností a zkušeností vyjadřovat svůj názor.
 4. Zákonní zástupci mají právo informovat se na chování a výsledky svého dítěte, stejně jako na veškeré informace týkající se výchovného procesu. V případě očekávaného delšího jednání je nutná předchozí domluva termínu. V souvislosti s poskytováním informací a konzultacemi není možné narušovat denní režim a výchovnou činnost v MŠ.
 5. Zákonní zástupci dětí mají právo vznášet připomínky, stížnosti a podněty k práci útvaru u jednotlivých učitelek, vedoucí učitelky nebo v závažných případech u ředitele školy.
 6. Zákonní zástupci jsou povinni zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ, omlouvat nepřítomnost dítěte dle pravidel daných tímto řádem.
 7. Zákonní zástupci jsou povinni spolupracovat se školou při řešení výchovných problémů dítěte a na vyzvání se osobně dostavit do školy a účastnit se projednávání závažných problémů týkajících se předškolního vzdělávání dítěte.
 8. Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu bez prodlení o změně zdravotního stavu dítěte a jiných závažných skutečnostech majících vliv na vzdělávání dítěte
 9. Zákonní zástupci jsou povinni oznámit škole každou změnu v údajích, vedených v evidenci dítěte.
 10. Děti v MŠ a jejich zákonní zástupci mají právo na diskrétnost a ochranu údajů, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

 

VIII. Hodnocení výsledků vzdělávání

 1. U dětí v MŠ je prováděno pravidelné hodnocení výsledků vzdělávání. Časové intervaly pro hodnocení, oblasti hodnocení, nástroje hodnocení a způsoby záznamu o hodnocení jsou uvedeny ve školním vzdělávacím programu.

IX.Závěrečná ustanovení

 1. Tento řád nabývá účinnosti dnem vydání. Tímto dnem pozbývá platnosti řád mateřské školy ze dne 29.12.2006.

 

Ve Vladislavi, dne 15.4.2014

VLASTIMIL MAŠTERA

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VLADISLAV