Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/19

Základní škola a mateřská škola Vladislav
675 01 Vladislav 203*IČ 70265984*tel.568888109*e-mail:zs.vladislav@iol.cz

*********************************************************************************************

Č.j.ZMŠV-24/18

 

       Na základě § 34 odst.2 Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  oznamuji, že

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

 

se koná  ve středu  9.5.2018  v době  od 10.00  do 13.00 hod.  v MŠ Vladislav.

 Dle § 34, odst.1 výše zmíněného zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti věku zpravidla od tří do šesti let.  Důvodem takto stanoveného věkového rozmezí je skutečnost, že dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být od počátku svého předškolního vzdělávání připraveno plnit požadavky stanovené školním vzdělávacím programem mateřské školy. Cíle předškolního vzdělávání jsou vymezeny v § 33 školského zákona.

Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.

Mateřská škola může přijmout dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování jen v případě,že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Ostatní děti musí být před přijetím do mateřské školy očkovány v rozsahu,jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ:

  1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské školy, které do 31.8.2018 dosáhnou nejméně třetího roku věku
  2. Děti s trvalým pobytem mimo školský obvod mateřské školy od tří let věku, od nejstarších po nejmladší (do naplnění výše uvedené kapacity MŠ)

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání žádá jeho zákonný zástupce. Při zápisu zákonný zástupce předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte, příp. doklad o svěření dítěte do péče (např. u pěstounů apod.)

Ve školním roce 2018/19 budou otevřeny v MŠ 2 třídy, každá nejvýše s 24 dětmi, tzn. celkem max. 48 dětí. V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 3.-5.stupně,popř. dětí dle § 16,odst.9 školského zákona, bude počet dětí ve třídách snížen v souladu s právními předpisy.  

Doporučujeme, aby se k zápisu dostavily také děti, u nichž se předpokládá nástup do mateřské školy v průběhu školního roku. Kapacita mateřské školy je omezena. Dítě, které se nedostaví k zápisu, je možné v průběhu školního roku přijmout pouze v případě volného místa v MŠ.

Ve Vladislavi, 7.3.2018

Mgr. Vlastimil Maštera,
ředitel školy