Úplata za předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Vladislav

Č.j. ZMŠV-134/17 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBDOBÍ OD 1.9.2017 DO 31.8.2018

 

Na základě § 123 Zákona č.561/2004 o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 Vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších úprav, stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání a zásady pro její úhradu v útvaru MATEŘSKÁ ŠKOLA takto:

  1. Základní částka úplaty činí 250,-Kč za kalendářní měsíc. Tuto částku hradí zákonní zástupci dětí, které jsou přihlášeny k celodenní docházce do mateřské školy.
  2. Zákonní zástupci dětí přihlášených k docházce na nejvýše 4 hodiny denně hradí 2/3 výše úplaty pro celodenní provoz, tzn. 165,-Kč měsíčně.
  3. Pro stanovení výše úplaty je rozhodující způsob docházky uvedený v rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo písemně dohodnutý se zákonnými zástupci dítěte.
  4. Nepřítomnost dítěte v mateřské škole nemá vliv na výši úplaty.
  5. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně dle 123,odst. 2 školského zákona.
  6. V případě přerušení provozu mateřské školy delšího než 5 pracovních dnů v měsíci bude stanovena výše úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené v čl. 1 a čl. 4 odpovídající délce provozu MŠ v tomto měsíci. Výše úplaty bude uvedena na oznámení o přerušení provozu ve lhůtách vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších úprav.
  7. Podmínky pro osvobození od úplaty stanovuje § 6, odst. 6 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších úprav. Žadatel o osvobození musí skutečnosti uvedené ve vyhlášce doložit úředním dokladem.
  8. Úplata za kalendářní měsíc je hrazena zpravidla společně s úplatou za školní stravování v určeném společném termínu. Ve výjimečných případech je možno úplatu uhradit přímo hospodářce školy. Nejpozdější termín uhrazení úplaty stanovuje § 6, odst.7 vyhlášky č.14/2005Sb. ve znění pozdějších úprav.
  9. Opakované neuhrazení úplaty ve stanoveném termínu nebo neuhrazení úplaty po upozornění může být  dle § 35 odst.1 písm. d) Zákona č.561/2004 Sb. důvodem k rozhodnutí o ukončení docházky   dítěte do mateřské školy.
  10. Výše uvedená ustanovení platí pro období od 1.9.2017 do 31.8.2018.

 

Ve Vladislavi, 28.6.2017                                                    VLASTIMIL MAŠTERA, ředitel ZŠ a MŠ Vladislav