Informace o možnosti provozu MŠ o hlavních prázdninách

Č.j. ZMŠV- 1/17                                                        Ve Vladislavi, 3.1.2017

INFORMACE RODIČŮM-ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM O MOŽNOSTI PROVOZU
MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ ŠKOLNÍCH HLAVNÍCH PRÁZDNIN 2017 

Mateřská škola ve Vladislavi bude v běžném provozu do pátku 30. června 2017.

     Po vyhodnocení personálně-organizačních podmínek a po projednání se zřizovatelem oznamuji možnost provozu mateřské školy v období

1. – 18.7.2017

Rodiče (zákonní zástupci) mají možnost do 20.1.2017 odevzdat závaznou přihlášku k docházce dítěte do mateřské školy v tomto období. V přihlášce vyznačí buď docházku po celé zmíněné období, nebo týden, kdy bude dítě docházet. Formulář přihlášky je k dispozici v mateřské škole. Upozorňuji, že za závazně přihlášené děti (s výjimkou dětí, kterým je poskytováno předškolní vzdělávání bezplatně) budou zákonní zástupci povinni (v případě, že provoz bude ve zmíněném období probíhat) uhradit úplatu za předškolní vzdělávání ve výši stanovené dle pravidla pro situaci, kdy přerušení provozu MŠ v měsíci je delší než 5 pracovních dnů. Nepřítomnost přihlášeného dítěte nemá na výši úplaty vliv (viz směrnice ředitele školy o úplatě za předškolní vzdělávání ze dne 28.6.2016, č.j. ZMŠV- 130/16).

Konečné rozhodnutí o provozu MŠ bude učiněno na základě počtu podaných přihlášek do konce měsíce ledna. Termín rozhodnutí o provozu v době hlavních prázdnin byl stanoven na leden na základě žádosti rodičů na informační schůzce dne 22.11.2016.

Rozhodnutí ředitele školy není podmíněno souhlasem zřizovatele nebo souhlasem zákonných zástupců dětí. Stejně tak není podmíněno projednáním se zákonnými zástupci.

Žádám rodiče o odpovědné posouzení nabízené možnosti a o dodržení termínu při přihlášení dětí.
Na přihlášky podané po výše uvedeném termínu nelze brát zřetel.

Rodiče, kteří nemají zájem o prázdninovou docházku svých dětí, nemusí na tuto výzvu nijak reagovat.
Delší prázdninový provoz není z personálních a provozních důvodů možný.

Děkuji za pochopení.
                                                                                       Vlastimil Maštera, ředitel školy