Provoz MŠ o hlavních prázdninách

       Základní škola a mateřská škola Vladislav
675 01 Vladislav 203*IČ 70265984*tel.568888109*e-mail:zs.vladislav@iol.cz


Č.j. ZMŠV- 60/16                                                                  Ve Vladislavi, 21.3.2016

INFORMACE RODIČŮM-ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM O MOŽNOSTI PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ ŠKOLNÍCH HLAVNÍCH PRÁZDNIN 2016

Mateřská škola ve Vladislavi bude v běžném provozu do čtvrtka 30. června 2016.

Po vyhodnocení personálně-organizačních podmínek  a po projednání se zřizovatelem oznamuji možnost provozu mateřské školy v období

1.-18.7.2016 nebo 18.-31.8.2016

Rodiče (zákonní zástupci)  mají  možnost  do 22.4. 2016 odevzdat závaznou přihlášku k docházce dítěte   do mateřské školy. V přihlášce vyznačí jeden z termínů nebo oba termíny. Formulář přihlášky je k dispozici v mateřské škole. Upozorňuji, že za závazně přihlášené děti ( s výjimkou dětí, kterým je poskytováno předškolní vzdělávání bezplatně) budou zákonní zástupci povinni ( v případě, že provoz bude ve zmíněném období probíhat) uhradit úplatu za předškolní vzdělávání ve výši stanovené dle pravidla pro situaci, kdy přerušení provozu MŠ v měsíci je delší než  5 pracovních dnů. Nepřítomnost přihlášeného dítěte nemá na výši úplaty vliv (viz směrnice ředitele školy o úplatě za předškolní vzdělávání ze dne  29.6.2015, č.j. ZMŠV- 118/15).

Konečné rozhodnutí o provozu MŠ (stanoven může být maximálně jeden z navrhovaných termínů) bude učiněno na základě počtu podaných přihlášek ve lhůtě stanovené školskou legislativou, tzn. do konce měsíce dubna.  V případě stejného zájmu o oba termíny bude upřednostněn červencový termín. Z ekonomických důvodů bude provoz MŠ  ve zmíněném období probíhat jen tehdy, pokud bude k docházce v daném termínu závazně přihlášeno alespoň 15 dětí (limit byl stanoven po dohodě se zřizovatelem).

Rozhodnutí ředitele školy není podmíněno souhlasem zřizovatele nebo souhlasem zákonných zástupců dětí. Stejně tak není podmíněno projednáním se zákonnými zástupci.

Žádám rodiče o odpovědné posouzení nabízené možnosti a o dodržení termínu při případném přihlášení dětí. Na přihlášky podané po výše uvedeném termínu nelze brát zřetel.

Rodiče, kteří nemají zájem o prázdninovou docházku svých dětí, nemusí na tuto výzvu nijak reagovat.

Delší prázdninový provoz není z personálních a provozních důvodů možný.

Děkuji za pochopení.

Vlastimil Maštera, ředitel školy