Zápis

     Základní škola a mateřská škola Vladislav

     675 01 Vladislav 203*IČ 70265984*tel.568888109*e-mail:zs.vladislav@iol.cz

**********************************************************************************************

Č.j.ZMŠV-57/16

       Na základě § 34 odst.2 Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) oznamuji, že

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/17

se koná v úterý 19.4.2016 v době od 10.00 do 13.00 hod. v MŠ Vladislav.

 

Dle § 34, odst.1 výše zmíněného zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti věku zpravidla od tří do šesti let. Důvodem takto stanoveného věkového rozmezí je skutečnost, že dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být od počátku svého předškolního vzdělávání připraveno plnit požadavky stanovené školním vzdělávacím programem mateřské školy. Cíle předškolního vzdělávání jsou vymezeny v § 33 školského zákona.

Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky(§ 34,odst.4 výše zmíněného zákona).

S dalšími kritérii pro přijetí dítěte a s podmínkami pro přijetí dítěte se zdravotním postižením budou zákonní zástupci seznámeni při zápisu.

K zápisu se s dítětem dostaví zákonný zástupce. Při zápisu zákonný zástupce předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

K zápisu se dostaví také děti, u nichž se předpokládá nástup do mateřské školy až v průběhu školního roku.

Upozornění: Kapacita mateřské školy je omezena. Dítě, které se nedostaví k zápisu, je možné v průběhu školního roku přijmout pouze v případě volného místa v MŠ.

Ve Vladislavi, 17.3.2016

 

                                                                     Vlastimil Maštera, ředitel školy